Happy Birthday

  lopez jennifer isya
  Class: V-Silver
  DOB: 02-May-2005
  lopez jennifer isya
  Class: VI-Silver
  DOB: 02-May-2005
  lopez jennifer isya
  Class: VII-Gold
  DOB: 02-May-2005
  lopez jennifer isya
  Class: VIII-Gold
  DOB: 02-May-2005
  pal chowdhury asmita
  Class: V-Silver
  DOB: 05-May-2005
  pal chowdhury asmita
  Class: VI-Silver
  DOB: 05-May-2005
  pal chowdhury asmita
  Class: VII-Silver
  DOB: 05-May-2005
  pal chowdhury asmita
  Class: VIII-Silver
  DOB: 05-May-2005
  pal chowdhury asmita
  Class: IX-Silver
  DOB: 05-May-2005
  gomes elizabeth disha
  Class: V-Silver
  DOB: 17-Apr-2005
  gomes elizabeth disha
  Class: VI-Silver
  DOB: 17-Apr-2005
  gomes elizabeth disha
  Class: VII-Silver
  DOB: 17-Apr-2005
  gomes elizabeth disha
  Class: VIII-Silver
  DOB: 17-Apr-2005
  gomes elizabeth disha
  Class: IX-Silver
  DOB: 17-Apr-2005
  dolui jenifer jesintha
  Class: V-Gold
  DOB: 12-Apr-2005
  dolui jenifer jesintha
  Class: VI-Gold
  DOB: 12-Apr-2005
  dolui jenifer jesintha
  Class: VII-Gold
  DOB: 12-Apr-2005
  dolui jenifer jesintha
  Class: VIII-Gold
  DOB: 12-Apr-2005
  dolui jenifer jesintha
  Class: IX-Gold
  DOB: 12-Apr-2005
  hossain samia
  Class: V-Gold
  DOB: 12-Apr-2005
  hossain samia
  Class: VI-Gold
  DOB: 12-Apr-2005
  hossain samia
  Class: VII-Silver
  DOB: 12-Apr-2005
  hossain samia
  Class: VIII-Silver
  DOB: 12-Apr-2005
  hossain samia
  Class: IX-Silver
  DOB: 12-Apr-2005
  pramanick sweta
  Class: V-Gold
  DOB: 19-Apr-2005
  pramanick sweta
  Class: VI-Gold
  DOB: 19-Apr-2005
  pramanick sweta
  Class: VII-Silver
  DOB: 19-Apr-2005
  pramanick sweta
  Class: VIII-Silver
  DOB: 19-Apr-2005
  pramanick sweta
  Class: IX-Silver
  DOB: 19-Apr-2005
  khatoon sania
  Class: V-Gold
  DOB: 28-Apr-2005
  khatoon sania
  Class: VI-Gold
  DOB: 28-Apr-2005
  khatoon sania
  Class: VII-Silver
  DOB: 28-Apr-2005
  khatoon sania
  Class: VIII-Silver
  DOB: 28-Apr-2005
  khatoon sania
  Class: VIII-Blue
  DOB: 28-Apr-2005
  sen sweety anna
  Class: V-Gold
  DOB: 27-Apr-2005
  sen sweety anna
  Class: VI-Gold
  DOB: 27-Apr-2005
  sen sweety anna
  Class: VII-Silver
  DOB: 27-Apr-2005
  sen sweety anna
  Class: VIII-Silver
  DOB: 27-Apr-2005
  sen sweety anna
  Class: IX-Silver
  DOB: 27-Apr-2005
  banerjee krishna
  Class: VI-Orange
  DOB: 05-Apr-2004
  banerjee krishna
  Class: VII-Orange
  DOB: 05-Apr-2004
  banerjee krishna
  Class: VIII-Blue
  DOB: 05-Apr-2004
  banerjee krishna
  Class: IX-Orange
  DOB: 05-Apr-2004
  banerjee krishna
  Class: X-Orange
  DOB: 05-Apr-2004
  sur tulika
  Class: VI-Orange
  DOB: 23-Apr-2004
  sur tulika
  Class: VII-Orange
  DOB: 23-Apr-2004
  sur tulika
  Class: VIII-Orange
  DOB: 23-Apr-2004
  sur tulika
  Class: IX-Orange
  DOB: 23-Apr-2004
  sur tulika
  Class: X-Orange
  DOB: 23-Apr-2004
  chakraborty torsha
  Class: VI-Orange
  DOB: 06-Apr-2004
  chakraborty torsha
  Class: VII-Orange
  DOB: 06-Apr-2004
  chakraborty torsha
  Class: VIII-Yellow
  DOB: 06-Apr-2004
  chakraborty torsha
  Class: IX-Yellow
  DOB: 06-Apr-2004
  chakraborty torsha
  Class: X-Yellow
  DOB: 06-Apr-2004
  aamir raina
  Class: VI-Yellow
  DOB: 27-Apr-2003
  aamir raina
  Class: VII-Blue
  DOB: 27-Apr-2003
  aamir raina
  Class: VIII-Blue
  DOB: 27-Apr-2003
  ghosh samadrita
  Class: VI-Yellow
  DOB: 05-Apr-2005
  ghosh samadrita
  Class: VII-Yellow
  DOB: 05-Apr-2005
  ghosh samadrita
  Class: VIII-Yellow
  DOB: 05-Apr-2005
  ghosh samadrita
  Class: IX-Yellow
  DOB: 05-Apr-2005
  ghosh samadrita
  Class: X-Yellow
  DOB: 05-Apr-2005
  jeelani furquana
  Class: VI-Yellow
  DOB: 14-Apr-2004
  jeelani furquana
  Class: VII-Blue
  DOB: 14-Apr-2004
  jeelani furquana
  Class: VIII-Blue
  DOB: 14-Apr-2004
  jeelani furquana
  Class: IX-Yellow
  DOB: 14-Apr-2004
  jeelani furquana
  Class: X-Yellow
  DOB: 14-Apr-2004
  shakil nausheen
  Class: VI-Yellow
  DOB: 13-Apr-2004
  shakil nausheen
  Class: VII-Yellow
  DOB: 13-Apr-2004
  shakil nausheen
  Class: VIII-Yellow
  DOB: 13-Apr-2004
  shakil nausheen
  Class: IX-Orange
  DOB: 13-Apr-2004
  shakil nausheen
  Class: X-Orange
  DOB: 13-Apr-2004
  roy payal gloria
  Class: VII-Indigo
  DOB: 22-Apr-2003
  roy payal gloria
  Class: VIII-Indigo
  DOB: 22-Apr-2003
  roy payal gloria
  Class: IX-Indigo
  DOB: 22-Apr-2003
  roy payal gloria
  Class: IX-Orange
  DOB: 22-Apr-2003
  roy payal gloria
  Class: X-Orange
  DOB: 22-Apr-2003
  bacher baisakhi
  Class: VII-Indigo
  DOB: 15-Apr-2001
  bacher baisakhi
  Class: VIII-Indigo
  DOB: 15-Apr-2001
  bacher baisakhi
  Class: IX-Indigo
  DOB: 15-Apr-2001
  bacher baisakhi
  Class: X-Nios
  DOB: 15-Apr-2001
  bacher baisakhi
  Class: XI-Nios
  DOB: 15-Apr-2001
  mondal marcellina
  Class: VII-Indigo
  DOB: 28-Apr-2003
  mondal marcellina
  Class: VIII-Indigo
  DOB: 28-Apr-2003
  mondal marcellina
  Class: IX-Purple
  DOB: 28-Apr-2003
  mondal marcellina
  Class: X-Purple
  DOB: 28-Apr-2003
  rana anna anjali
  Class: VII-Purple
  DOB: 12-Apr-2003
  rana anna anjali
  Class: VIII-Purple
  DOB: 12-Apr-2003
  rana anna anjali
  Class: IX-Purple
  DOB: 12-Apr-2003
  rana anna anjali
  Class: X-Purple
  DOB: 12-Apr-2003
  mondal riya
  Class: VII-Purple
  DOB: 17-Apr-2003
  mondal riya
  Class: VIII-Purple
  DOB: 17-Apr-2003
  mondal riya
  Class: IX-Purple
  DOB: 17-Apr-2003
  mondal riya
  Class: X-Purple
  DOB: 17-Apr-2003
  shani deeksha
  Class: X-Silver
  DOB: 14-Apr-2000
  shani deeksha
  Class: XI-Humanities
  DOB: 14-Apr-2000
  shani deeksha
  Class: XII-Humanities
  DOB: 14-Apr-2000
  roy liza priyanka
  Class: X-Silver
  DOB: 10-Apr-2000
  roy liza priyanka
  Class: XI-Humanities
  DOB: 10-Apr-2000
  roy liza priyanka
  Class: XII-Humanities
  DOB: 10-Apr-2000
  biswas pooja michelle
  Class: X-Silver
  DOB: 15-Apr-1999
  biswas pooja michelle
  Class: XI-Humanities
  DOB: 15-Apr-1999
  biswas pooja michelle
  Class: XII-Humanities
  DOB: 15-Apr-1999
  rizwan saima
  Class: X-Silver
  DOB: 18-Apr-2000
  rizwan saima
  Class: XI-Commerce
  DOB: 18-Apr-2000
  rizwan saima
  Class: XII-Commerce
  DOB: 18-Apr-2000
  banerjee adrija
  Class: X-Silver
  DOB: 10-Apr-2000
  banerjee adrija
  Class: XI-Humanities
  DOB: 10-Apr-2000
  banerjee adrija
  Class: XII-Humanities
  DOB: 10-Apr-2000
  mullick shreejukta
  Class: X-Silver
  DOB: 08-Apr-2000
  mullick shreejukta
  Class: XI-Commerce
  DOB: 08-Apr-2000
  mullick shreejukta
  Class: XII-Commerce
  DOB: 08-Apr-2000
  ray shreya
  Class: X-Silver
  DOB: 28-Apr-1999
  ray shreya
  Class: XI-Science
  DOB: 28-Apr-1999
  ray shreya
  Class: XII-Science
  DOB: 28-Apr-1999
  suhina roy
  Class: XI-Commerce
  DOB: 01-May-1998
  suhina roy
  Class: XII-Commerce
  DOB: 01-May-1998
  anjali shaw
  Class: XI-Humanities
  DOB: 09-Apr-1996
  anjali shaw
  Class: XII-Humanities
  DOB: 09-Apr-1996
  kiran lama
  Class: XI-Humanities
  DOB: 10-Apr-1998
  kiran lama
  Class: XII-Humanities
  DOB: 10-Apr-1998
  julia samuel
  Class: New Admin 2019-2017
  DOB: 12-Apr-1994
  julia samuel
  Class: XII-Nios
  DOB: 12-Apr-1994
  liu chiuyun
  Class: New Admin 2019-2017
  DOB: 23-Apr-1996
  liu chiuyun
  Class: XII-Nios
  DOB: 23-Apr-1996
  salma khatun sk
  Class: New Admin 2019-2017
  DOB: 25-Apr-1996
  salma khatun sk
  Class: XII-Nios
  DOB: 25-Apr-1996
  shainaz khatoon
  Class: XII-Nios
  DOB: 08-Apr-1997
  anwesha das
  Class: New Admin 2019-2017
  DOB: 09-Apr-1998
  anwesha das
  Class: XII-Science
  DOB: 09-Apr-1998
  moubani saha
  Class: New Admin 2019-2017
  DOB: 17-Apr-1998
  moubani saha
  Class: XII-Science
  DOB: 17-Apr-1998
  sourodeepa roy
  Class: New Admin 2019-2017
  DOB: 05-Apr-1999
  sourodeepa roy
  Class: XII-Science
  DOB: 05-Apr-1999
  ankita chowdhury
  Class: New Admin 2019-2017
  DOB: 10-Apr-1998
  ankita chowdhury
  Class: XII-Commerce
  DOB: 10-Apr-1998
  srabasti barai
  Class: XII-Commerce
  DOB: 09-Apr-1997
  ekta chowdhury
  Class: XII-Commerce
  DOB: 11-Apr-1997
  upasana bose
  Class: XII-Commerce
  DOB: 29-Apr-1998
  jaisica joyeeta das
  Class: New Admin 2019-2017
  DOB: 12-Apr-1998
  jaisica joyeeta das
  Class: XII-Humanities
  DOB: 12-Apr-1998
  afreen khatoon
  Class: XII-Humanities
  DOB: 08-Apr-1995
  anjali routh
  Class: XII-Humanities
  DOB: 08-Apr-1995
  avishikta bal
  Class: XII-Humanities
  DOB: 25-Apr-1997
  geeta alvina gupta
  Class: XII-Humanities
  DOB: 13-Apr-1996
  aksara shaw
  Class: KG-Lily
  DOB: 29-Apr-2010
  aksara shaw
  Class: I-Lily
  DOB: 29-Apr-2010
  aksara shaw
  Class: II-Lily
  DOB: 29-Apr-2010
  aksara shaw
  Class: III-Rose
  DOB: 29-Apr-2010
  aksara shaw
  Class: IV-Rose
  DOB: 29-Apr-2010
  dung dung jeanni
  Class: KG-Lily
  DOB: 16-Apr-2010
  dung dung jeanni
  Class: I-Lily
  DOB: 16-Apr-2010
  dung dung jeanni
  Class: II-Rose
  DOB: 16-Apr-2010
  dung dung jeanni
  Class: III-Rose
  DOB: 16-Apr-2010
  dung dung jeanni
  Class: IV-Rose
  DOB: 16-Apr-2010
  komal turi
  Class: KG-Lily
  DOB: 21-Apr-2010
  komal turi
  Class: I-Lily
  DOB: 21-Apr-2010
  komal turi
  Class: II-Lily
  DOB: 21-Apr-2010
  komal turi
  Class: III-Rose
  DOB: 21-Apr-2010
  komal turi
  Class: IV-Rose
  DOB: 21-Apr-2010
  sneha mohapatra
  Class: KG-Lily
  DOB: 24-Apr-2010
  sneha mohapatra
  Class: I-Lily
  DOB: 24-Apr-2010
  sneha mohapatra
  Class: II-Rose
  DOB: 24-Apr-2010
  sneha mohapatra
  Class: III-Lily
  DOB: 24-Apr-2010
  sneha mohapatra
  Class: IV-Lily
  DOB: 24-Apr-2010
  barsha kumari
  Class: Nursery-Jasmine
  DOB: 09-Apr-2010
  barsha kumari
  Class: KG-Jasmine
  DOB: 09-Apr-2010
  barsha kumari
  Class: I-Jasmine
  DOB: 09-Apr-2010
  barsha kumari
  Class: II-Sunflower
  DOB: 09-Apr-2010
  barsha kumari
  Class: III-Sunflower
  DOB: 09-Apr-2010
  ritija kundu
  Class: Nursery-Jasmine
  DOB: 17-Apr-2011
  ritija kundu
  Class: KG-Jasmine
  DOB: 17-Apr-2011
  ritija kundu
  Class: I-Jasmine
  DOB: 17-Apr-2011
  ritija kundu
  Class: II-Jasmine
  DOB: 17-Apr-2011
  ritija kundu
  Class: III-Jasmine
  DOB: 17-Apr-2011
  suchana chowdhury
  Class: Nursery-Jasmine
  DOB: 15-Apr-2011
  suchana chowdhury
  Class: KG-Jasmine
  DOB: 15-Apr-2011
  suchana chowdhury
  Class: I-Jasmine
  DOB: 15-Apr-2011
  suchana chowdhury
  Class: II-Sunflower
  DOB: 15-Apr-2011
  suchana chowdhury
  Class: III-Sunflower
  DOB: 15-Apr-2011
  dhani prasad
  Class: Nursery-Sunflower
  DOB: 16-Apr-2011
  dhani prasad
  Class: KG-Sunflower
  DOB: 16-Apr-2011
  dhani prasad
  Class: I-Sunflower
  DOB: 16-Apr-2011
  dhani prasad
  Class: II-Jasmine
  DOB: 16-Apr-2011
  dhani prasad
  Class: III-Jasmine
  DOB: 16-Apr-2011
  triveni modak
  Class: Nursery-Sunflower
  DOB: 15-Apr-2011
  triveni modak
  Class: KG-Sunflower
  DOB: 15-Apr-2011
  triveni modak
  Class: I-Sunflower
  DOB: 15-Apr-2011
  triveni modak
  Class: II-Sunflower
  DOB: 15-Apr-2011
  reshma khatoon
  Class: KG-Rose
  DOB: 10-Apr-2010
  reshma khatoon
  Class: I-Rose
  DOB: 10-Apr-2010
  reshma khatoon
  Class: II-Rose
  DOB: 10-Apr-2010
  reshma khatoon
  Class: III-Rose
  DOB: 10-Apr-2010
  reshma khatoon
  Class: IV-Rose
  DOB: 10-Apr-2010
  samrah rizwan
  Class: KG-Rose
  DOB: 25-Apr-2010
  samrah rizwan
  Class: I-Rose
  DOB: 25-Apr-2010
  samrah rizwan
  Class: II-Rose
  DOB: 25-Apr-2010
  samrah rizwan
  Class: III-Lily
  DOB: 25-Apr-2010
  samrah rizwan
  Class: IV-Lily
  DOB: 25-Apr-2010
  anushka routh
  Class: KG-Rose
  DOB: 11-Apr-2010
  anushka routh
  Class: I-Rose
  DOB: 11-Apr-2010
  anushka routh
  Class: II-Lily
  DOB: 11-Apr-2010
  anushka routh
  Class: III-Lily
  DOB: 11-Apr-2010
  anushka routh
  Class: IV-Lily
  DOB: 11-Apr-2010
  shinjita shabuy
  Class: I-Purple
  DOB: 01-May-2009
  shinjita shabuy
  Class: II-Purple
  DOB: 01-May-2009
  shinjita shabuy
  Class: III-Purple
  DOB: 01-May-2009
  shinjita shabuy
  Class: IV-Purple
  DOB: 01-May-2009
  shinjita shabuy
  Class: V-Green
  DOB: 01-May-2009
  swastika adhikary
  Class: I-Purple
  DOB: 26-Apr-2009
  swastika adhikary
  Class: II-Purple
  DOB: 26-Apr-2009
  swastika adhikary
  Class: III-Orange
  DOB: 26-Apr-2009
  swastika adhikary
  Class: IV-Orange
  DOB: 26-Apr-2009
  swastika adhikary
  Class: V-Orange
  DOB: 26-Apr-2009
  mohini ghosh
  Class: I-Orange
  DOB: 24-Apr-2009
  mohini ghosh
  Class: II-Orange
  DOB: 24-Apr-2009
  mohini ghosh
  Class: III-Orange
  DOB: 24-Apr-2009
  mohini ghosh
  Class: IV-Orange
  DOB: 24-Apr-2009
  mohini ghosh
  Class: V-Orange
  DOB: 24-Apr-2009
  natasha rana
  Class: I-Orange
  DOB: 09-Apr-2009
  natasha rana
  Class: II-Orange
  DOB: 09-Apr-2009
  natasha rana
  Class: III-Purple
  DOB: 09-Apr-2009
  natasha rana
  Class: IV-Purple
  DOB: 09-Apr-2009
  natasha rana
  Class: V-Green
  DOB: 09-Apr-2009
  parveen khusia
  Class: III-Violet
  DOB: 22-Apr-2005
  parveen khusia
  Class: IV-Violet
  DOB: 22-Apr-2005
  parveen khusia
  Class: V-Maroon
  DOB: 22-Apr-2005
  parveen khusia
  Class: VI-Violet
  DOB: 22-Apr-2005
  parveen khusia
  Class: VII-Violet
  DOB: 22-Apr-2005
  sharma kusha
  Class: III-Violet
  DOB: 05-Apr-2006
  sharma kusha
  Class: IV-Violet
  DOB: 05-Apr-2006
  sharma kusha
  Class: V-Violet
  DOB: 05-Apr-2006
  sharma kusha
  Class: VI-Maroon
  DOB: 05-Apr-2006
  sharma kusha
  Class: VII-Maroon
  DOB: 05-Apr-2006
  gomes silvia
  Class: III-Violet
  DOB: 04-May-2007
  gomes silvia
  Class: IV-Violet
  DOB: 04-May-2007
  gomes silvia
  Class: V-Violet
  DOB: 04-May-2007
  gomes silvia
  Class: VI-Maroon
  DOB: 04-May-2007
  gomes silvia
  Class: VII-Maroon
  DOB: 04-May-2007
  sarkar biyas
  Class: IV-Red
  DOB: 25-Apr-2006
  sarkar biyas
  Class: V-Red
  DOB: 25-Apr-2006
  sarkar biyas
  Class: VI-Red
  DOB: 25-Apr-2006
  sarkar biyas
  Class: VII-Red
  DOB: 25-Apr-2006
  sarkar biyas
  Class: VIII-Green
  DOB: 25-Apr-2006
  ahmed bushra
  Class: IV-Red
  DOB: 27-Apr-2006
  ahmed bushra
  Class: V-Red
  DOB: 27-Apr-2006
  ahmed bushra
  Class: VI-Blue
  DOB: 27-Apr-2006
  ahmed bushra
  Class: VII-Green
  DOB: 27-Apr-2006
  ahmed bushra
  Class: VIII-Green
  DOB: 27-Apr-2006
  das deepabali
  Class: IV-Red
  DOB: 24-Apr-2006
  das deepabali
  Class: V-Red
  DOB: 24-Apr-2006
  das deepabali
  Class: VI-Red
  DOB: 24-Apr-2006
  das deepabali
  Class: VII-Green
  DOB: 24-Apr-2006
  das deepabali
  Class: VIII-Green
  DOB: 24-Apr-2006
  banik madhuleena
  Class: IV-Red
  DOB: 27-Apr-2006
  banik madhuleena
  Class: V-Red
  DOB: 27-Apr-2006
  banik madhuleena
  Class: VI-Blue
  DOB: 27-Apr-2006
  banik madhuleena
  Class: VII-Blue
  DOB: 27-Apr-2006
  banik madhuleena
  Class: VIII-Blue
  DOB: 27-Apr-2006
  sarkar ankita roseline
  Class: IV-Red
  DOB: 14-Apr-2006
  sarkar ankita roseline
  Class: V-Red
  DOB: 14-Apr-2006
  sarkar ankita roseline
  Class: VI-Red
  DOB: 14-Apr-2006
  sarkar ankita roseline
  Class: VII-Red
  DOB: 14-Apr-2006
  sarkar ankita roseline
  Class: VIII-Red
  DOB: 14-Apr-2006
  routh suity
  Class: IV-Blue
  DOB: 30-Apr-2006
  routh suity
  Class: V-Blue
  DOB: 30-Apr-2006
  routh suity
  Class: VI-Blue
  DOB: 30-Apr-2006
  routh suity
  Class: VII-Blue
  DOB: 30-Apr-2006
  routh suity
  Class: VIII-Green
  DOB: 30-Apr-2006
  dung dung kiran
  Class: IV-Blue
  DOB: 10-Apr-2005
  dung dung kiran
  Class: V-Blue
  DOB: 10-Apr-2005
  dung dung kiran
  Class: VI-Blue
  DOB: 10-Apr-2005
  dung dung kiran
  Class: VII-Green
  DOB: 10-Apr-2005
  dung dung kiran
  Class: VIII-Green
  DOB: 10-Apr-2005
  rajak sushila kumari
  Class: IV-Blue
  DOB: 21-Apr-2006
  rajak sushila kumari
  Class: V-Blue
  DOB: 21-Apr-2006
  rajak sushila kumari
  Class: VI-Blue
  DOB: 21-Apr-2006
  rajak sushila kumari
  Class: VII-Blue
  DOB: 21-Apr-2006
  rajak sushila kumari
  Class: VIII-Blue
  DOB: 21-Apr-2006
  mahashree dutta
  Class: New Admin 2019-2017
  DOB: 24-Apr-2012
  mahashree dutta
  Class: Nursery-Silver
  DOB: 24-Apr-2012
  mahashree dutta
  Class: KG-Gold
  DOB: 24-Apr-2012
  mahashree dutta
  Class: I-Silver
  DOB: 24-Apr-2012
  mahashree dutta
  Class: II-Silver
  DOB: 24-Apr-2012
  priyanjana ghosh
  Class: New Admin 2019-2017
  DOB: 09-Apr-2013
  priyanjana ghosh
  Class: Nursery-Silver
  DOB: 09-Apr-2013
  priyanjana ghosh
  Class: KG-Gold
  DOB: 09-Apr-2013
  priyanjana ghosh
  Class: I-Gold
  DOB: 09-Apr-2013
  priyanjana ghosh
  Class: II-Gold
  DOB: 09-Apr-2013
  amrita mondal
  Class: New Admin 2019-2017
  DOB: 16-Apr-2012
  amrita mondal
  Class: Nursery-Silver
  DOB: 16-Apr-2012
  amrita mondal
  Class: KG-Silver
  DOB: 16-Apr-2012
  amrita mondal
  Class: I-Silver
  DOB: 16-Apr-2012
  amrita mondal
  Class: II-Silver
  DOB: 16-Apr-2012
  adrija sarkar
  Class: New Admin 2019-2017
  DOB: 28-Apr-2012
  adrija sarkar
  Class: Nursery-Gold
  DOB: 28-Apr-2012
  adrija sarkar
  Class: KG-Gold
  DOB: 28-Apr-2012
  angel sarkar
  Class: New Admin 2019-2017
  DOB: 26-Apr-2013
  angel sarkar
  Class: Nursery-Gold
  DOB: 26-Apr-2013
  angel sarkar
  Class: KG-Gold
  DOB: 26-Apr-2013
  angel sarkar
  Class: I-Silver
  DOB: 26-Apr-2013
  angel sarkar
  Class: II-Silver
  DOB: 26-Apr-2013
  diya sarkar
  Class: New Admin 2019-2017
  DOB: 16-Apr-2012
  diya sarkar
  Class: Nursery-Silver
  DOB: 16-Apr-2012
  diya sarkar
  Class: KG-Silver
  DOB: 16-Apr-2012
  diya sarkar
  Class: I-Silver
  DOB: 16-Apr-2012
  diya sarkar
  Class: II-Silver
  DOB: 16-Apr-2012
  anusuya sen
  Class: New Admin 2019-2017
  DOB: 28-Apr-2012
  anusuya sen
  Class: Nursery-Gold
  DOB: 28-Apr-2012
  anusuya sen
  Class: KG-Gold
  DOB: 28-Apr-2012
  anusuya sen
  Class: I-Silver
  DOB: 28-Apr-2012
  anusuya sen
  Class: II-Silver
  DOB: 28-Apr-2012
  akriti thakur
  Class: New Admin 2019-2017
  DOB: 23-Apr-2012
  akriti thakur
  Class: Nursery-Gold
  DOB: 23-Apr-2012
  akriti thakur
  Class: KG-Gold
  DOB: 23-Apr-2012
  akriti thakur
  Class: I-Silver
  DOB: 23-Apr-2012
  akriti thakur
  Class: II-Silver
  DOB: 23-Apr-2012
  jabi falak
  Class: VIII-Rose
  DOB: 03-May-2002
  jabi falak
  Class: IX-Rose
  DOB: 03-May-2002
  jabi falak
  Class: X-Rose
  DOB: 03-May-2002
  jabi falak
  Class: XI-Humanities
  DOB: 03-May-2002
  mukherjee nila
  Class: VIII-Rose
  DOB: 05-May-2002
  mukherjee nila
  Class: IX-Rose
  DOB: 05-May-2002
  mukherjee nila
  Class: X-Rose
  DOB: 05-May-2002
  mukherjee nila
  Class: XI-Humanities
  DOB: 05-May-2002
  ghosh shreyashi
  Class: VIII-Rose
  DOB: 29-Apr-2002
  ghosh shreyashi
  Class: IX-Rose
  DOB: 29-Apr-2002
  ghosh shreyashi
  Class: X-Rose
  DOB: 29-Apr-2002
  ghosh shreyashi
  Class: XI-Humanities
  DOB: 29-Apr-2002
  das linda
  Class: VIII-Lily
  DOB: 23-Apr-2002
  das linda
  Class: IX-Lily
  DOB: 23-Apr-2002
  das linda
  Class: X-Lily
  DOB: 23-Apr-2002
  das linda
  Class: XI-Humanities
  DOB: 23-Apr-2002
  khatoon sonia
  Class: VIII-Lily
  DOB: 27-Apr-2002
  khatoon sonia
  Class: IX-Lily
  DOB: 27-Apr-2002
  khatoon sonia
  Class: X-Lily
  DOB: 27-Apr-2002
  khatoon sonia
  Class: XI-Humanities
  DOB: 27-Apr-2002
  joseph preety
  Class: VIII-Lily
  DOB: 17-Apr-2000
  joseph preety
  Class: IX-Nios
  DOB: 17-Apr-2000
  joseph preety
  Class: X-Nios
  DOB: 17-Apr-2000
  panja snigdha
  Class: IX-Jasmine
  DOB: 10-Apr-2001
  panja snigdha
  Class: X-Jasmine
  DOB: 10-Apr-2001
  panja snigdha
  Class: XI-Commerce
  DOB: 10-Apr-2001
  panja snigdha
  Class: XII-Commerce
  DOB: 10-Apr-2001
  bose sucharita
  Class: IX-Jasmine
  DOB: 07-Apr-2001
  bose sucharita
  Class: X-Jasmine
  DOB: 07-Apr-2001
  bose sucharita
  Class: XI-Humanities
  DOB: 07-Apr-2001
  tanni datta
  Class: IX-Jasmine
  DOB: 27-Apr-2001
  tanni datta
  Class: X-Jasmine
  DOB: 27-Apr-2001
  tanni datta
  Class: XI-Nios
  DOB: 27-Apr-2001
  dutta debosmita
  Class: IX-Jasmine
  DOB: 09-Apr-2001
  dutta debosmita
  Class: X-Jasmine
  DOB: 09-Apr-2001
  dutta debosmita
  Class: XI-Commerce
  DOB: 09-Apr-2001
  dutta debosmita
  Class: XII-Commerce
  DOB: 09-Apr-2001
  shreya biswas
  Class: IX-Jasmine
  DOB: 18-Apr-2001
  shreya biswas
  Class: X-Jasmine
  DOB: 18-Apr-2001
  shreya biswas
  Class: X-Nios
  DOB: 18-Apr-2001
  chowdhury ayesha
  Class: IX-Tulip
  DOB: 27-Apr-2001
  chowdhury ayesha
  Class: X-Tulip
  DOB: 27-Apr-2001
  chowdhury ayesha
  Class: XI-Humanities
  DOB: 27-Apr-2001
  chowdhury ayesha
  Class: XII-Humanities
  DOB: 27-Apr-2001
  ahmed shyma
  Class: IX-Tulip
  DOB: 13-Apr-2001
  ahmed shyma
  Class: X-Tulip
  DOB: 13-Apr-2001
  ahmed shyma
  Class: XI-Humanities
  DOB: 13-Apr-2001
  ahmed shyma
  Class: XII-Humanities
  DOB: 13-Apr-2001
  shaw prerna
  Class: IX-Tulip
  DOB: 28-Apr-2001
  shaw prerna
  Class: X-Tulip
  DOB: 28-Apr-2001
  shaw prerna
  Class: XI-Commerce
  DOB: 28-Apr-2001
  shaw prerna
  Class: XII-Commerce
  DOB: 28-Apr-2001
  hazra sujita
  Class: IX-Tulip
  DOB: 30-Apr-2001
  hazra sujita
  Class: X-Tulip
  DOB: 30-Apr-2001
  hazra sujita
  Class: XI-Humanities
  DOB: 30-Apr-2001
  hazra sujita
  Class: XII-Humanities
  DOB: 30-Apr-2001
  anisha sinha
  Class: X-Gold
  DOB: 05-Apr-2000
  anisha sinha
  Class: XI-Science
  DOB: 05-Apr-2000
  aakifah uzma
  Class: X-Gold
  DOB: 13-Apr-2000
  aakifah uzma
  Class: XI-Humanities
  DOB: 13-Apr-2000
  aakifah uzma
  Class: XII-Humanities
  DOB: 13-Apr-2000
  pari thakur
  Class: II-Pink
  DOB: 22-Apr-2008
  pari thakur
  Class: III-Pink
  DOB: 22-Apr-2008
  pari thakur
  Class: IV-Green
  DOB: 22-Apr-2008
  pari thakur
  Class: V-White
  DOB: 22-Apr-2008
  pari thakur
  Class: VI-White
  DOB: 22-Apr-2008
  khatoon neha
  Class: III-Maroon
  DOB: 15-Apr-2007
  khatoon neha
  Class: IV-Maroon
  DOB: 15-Apr-2007
  khatoon neha
  Class: V-Maroon
  DOB: 15-Apr-2007
  khatoon neha
  Class: VI-Violet
  DOB: 15-Apr-2007
  khatoon neha
  Class: VII-Violet
  DOB: 15-Apr-2007
  rishika singh
  Class: III-Maroon
  DOB: 13-Apr-2007
  rishika singh
  Class: IV-Maroon
  DOB: 13-Apr-2007
  rishika singh
  Class: V-Maroon
  DOB: 13-Apr-2007
  diptashree nandy
  Class: III-Maroon
  DOB: 16-Apr-2007
  diptashree nandy
  Class: IV-Maroon
  DOB: 16-Apr-2007
  diptashree nandy
  Class: V-Violet
  DOB: 16-Apr-2007
  bhattacharya raheen
  Class: III-Maroon
  DOB: 17-Apr-2007
  bhattacharya raheen
  Class: IV-Maroon
  DOB: 17-Apr-2007
  bhattacharya raheen
  Class: V-Violet
  DOB: 17-Apr-2007
  bhattacharya raheen
  Class: VI-Violet
  DOB: 17-Apr-2007
  bhattacharya raheen
  Class: VII-Violet
  DOB: 17-Apr-2007
  naskar sinigdha
  Class: III-Maroon
  DOB: 19-Apr-2007
  naskar sinigdha
  Class: IV-Maroon
  DOB: 19-Apr-2007
  naskar sinigdha
  Class: V-Maroon
  DOB: 19-Apr-2007
  naskar sinigdha
  Class: VI-Maroon
  DOB: 19-Apr-2007
  naskar sinigdha
  Class: VII-Maroon
  DOB: 19-Apr-2007
  adrija sarkar
  Class: Nursery-Gold
  DOB: 28-Apr-2012
  adrija sarkar
  Class: KG-Gold
  DOB: 28-Apr-2012
  priyanjana
  Class: Nursery-Silver
  DOB: 09-Apr-2013
  priyanjana
  Class: KG-Gold
  DOB: 09-Apr-2013
  doyle reanne ruth
  Class: IX-Nios
  DOB: 14-Apr-1998
  doyle reanne ruth
  Class: X-Nios
  DOB: 14-Apr-1998
  sinha anisha
  Class: XI-Commerce
  DOB: 05-Apr-2000
  sinha anisha
  Class: XII-Commerce
  DOB: 05-Apr-2000
  singh bidika
  Class: IX-Nios
  DOB: 29-Apr-1999
  singh bidika
  Class: X-Nios
  DOB: 29-Apr-1999
  janicia dcosta
  Class: Nursery-Daisy
  DOB: 20-Apr-2013
  janicia dcosta
  Class: KG-Blossom
  DOB: 20-Apr-2013
  janicia dcosta
  Class: I-Blossom
  DOB: 20-Apr-2013
  adrija dalal
  Class: Nursery-Daisy
  DOB: 30-Apr-2014
  nausheen sania alam
  Class: Nursery-Blossom
  DOB: 03-May-2013
  nausheen sania alam
  Class: KG-Daisy
  DOB: 03-May-2013
  nausheen sania alam
  Class: I-Daisy
  DOB: 03-May-2013
  akansha shaw
  Class: Nursery-Blossom
  DOB: 27-Apr-2013
  akansha shaw
  Class: KG-Daisy
  DOB: 27-Apr-2013
  akansha shaw
  Class: I-Daisy
  DOB: 27-Apr-2013
  oishee mukherjee
  Class: KG-Silver
  DOB: 01-May-2013
  dey ushoshi
  Class: XI-Commerce
  DOB: 03-May-2002
  dey ushoshi
  Class: XII-Commerce
  DOB: 03-May-2002
  shruti sahai
  Class: New Admin 2019-.
  DOB: 20-Apr-2015
  shruti sahai
  Class: Nursery-Tulip
  DOB: 20-Apr-2015
  shruti sahai
  Class: KG-Tulip
  DOB: 20-Apr-2015
  rupkatha pal
  Class: New Admin 2019-.
  DOB: 14-Apr-2015
  rupkatha pal
  Class: Nursery-Tulip
  DOB: 14-Apr-2015
  rupkatha pal
  Class: KG-Tulip
  DOB: 14-Apr-2015
  inaaya ara
  Class: New Admin 2019-.
  DOB: 04-May-2015
  inaaya ara
  Class: Nursery-Tulip
  DOB: 04-May-2015
  inaaya ara
  Class: KG-Tulip
  DOB: 04-May-2015
  nibedita pandey
  Class: New Admin 2019-.
  DOB: 18-Apr-2011
  nibedita pandey
  Class: II-Jasmine
  DOB: 18-Apr-2011
  nibedita pandey
  Class: III-Jasmine
  DOB: 18-Apr-2011
  sreejoyi majumdar
  Class: KG-Blossom
  DOB: 24-Apr-2014
  sreejoyi majumdar
  Class: I-Blossom
  DOB: 24-Apr-2014
  roy ishaika ekkta
  Class: VI-Violet
  DOB: 28-Apr-2005
  roy ishaika ekkta
  Class: VII-Maroon
  DOB: 28-Apr-2005
  fazela rabi
  Class: VIII-Gold
  DOB: 15-Apr-2006
  fazela rabi
  Class: IX-Gold
  DOB: 15-Apr-2006
  mukherjee oishee
  Class: I-Silver
  DOB: 01-May-2013
  mukherjee oishee
  Class: II-Silver
  DOB: 01-May-2013
  doyle ruth reanne
  Class: XI-Nios
  DOB: 14-Apr-1998
  singh bidika
  Class: XI-Nios
  DOB: 29-Apr-1999
  rao puja
  Class: XI-Nios
  DOB: 12-Apr-2000
  mandal riya
  Class: XI-Nios
  DOB: 01-May-2002
  mitra ranjini
  Class: KG-Tulip
  DOB: 03-May-2015
  bodhak jenny
  Class: KG-Tulip
  DOB: 10-Apr-2015
  mondal aishee
  Class: Nursery-Daffodil
  DOB: 06-Apr-2016